Algemene Voorwaarden Retail Property Management (RPM) B.V.

Algemene voorwaarden Retail Property Management (RPM) B.V.

Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Diensten: alle door RPM geleverde Diensten zoals hierna – niet limitatief – omschreven houden verband met het beheren, in de meest ruime zin van het woord (zodat daaronder in ieder geval het navolgende wordt verstaan: aanhuren, verhuren, aankopen en verkopen, bezwaren en overdragen van onroerend goed en alle werkzaamheden die verband houden met het afsluiten van overeenkomsten ter zake), van onroerend goed in het algemeen en onroerend goed portefeuilles ten behoeve van in Nederland gevestigde retailketens in het bijzonder. De door RPM geleverde diensten zijn – niet limitatief – de volgende:

 • a. Acquisitie van nieuwe locaties voor detailhandelsvestigingen of relocatie met de daarbij behorende marktinventarisatie;
 • b. Ingeval van relocatie: het totstandbrengen van overeenkomsten tot afkoop van bestaande huurcontracten dan wel overeenkomsten tot verkoop van de huurrechten middels een overnamesom;
 • c. Onderhandelen over nieuw te sluiten (onder)huurovereenkomsten indien de huidige overeenkomsten voor onbepaalde tijd doorlopen;
 • d. Huurprijsonderhandelingen ex artikel 7:303 BW en ondersteuning in (gerechtelijke) procedures;
 • e. Enigerlei andere dienstverlening, voortvloeiende uit (onder)huurovereenkomsten;
 • f. Opstellen van huurovereenkomsten en allonges, controle van door derden opgestelde huurovereenkomsten, opstellen van fusie- en overnamecontracten;
 • g. Advies op het gebied van huurprijs- en nieuwbouwontwikkelingen bij te verlengen huurovereenkomsten;
 • i. Verslaglegging op basis van (reguliere) voortgangrapportages;
 • j. Dossierbewaking en archivering;
 • k. Het deelnemen aan vergaderingen van winkeliersverenigingen, voor zover door RPM noodzakelijk geacht;
 • l. Het regelmatig rapporteren aan de opdrachtgever over marktontwikkelingen op het gebied van winkelvastgoed;
 • m. Due diligence; het onderzoeken van de vastgoedportefeuille van Opdrachtgever(s) op basis waarvan een advies wordt verstrekt;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een of meerdere detailhandelsvestigingen drijft, hetzij direct, hetzij indirect via werkmaatschappij(en) of franchisenemer(s) alsmede iedere andere partij die RPM als wederpartij bij een Overeenkomst van opdracht accepteert;

Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij RPM zich al dan niet tezamen met andere opdrachtnemers jegens een of meer Opdrachtgevers verbindt om tegen een managementfee, courtage of uurtarief een of meer Diensten te leveren, waarop de wettelijke bepalingen ter zake de opdracht van toepassing zijn, tenzij in het navolgende en/of de individuele Overeenkomst van opdracht daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken;

RPM: Retail Property Management (RPM) B.V.; de opdrachtnemer.

 1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, leveringen van Diensten en facturen door/van RPM en op alle Overeenkomsten van opdracht tussen RPM en Opdrachtgever(s), alsmede op elk verzoek van Opdrachtgever(s) tot levering van Diensten, ongeacht of er een overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen tussen RPM en Opdrachtgever(s).

1.3 Door Opdrachtgever(s) gehanteerde algemene voorwaarden of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever(s) slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door RPM uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden stemt/stemmen Opdrachtgever(s) tevens in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op alle nieuw te sluiten Overeenkomsten van opdracht en op alle vervolg – en aanvullende Overeenkomsten van opdracht tussen RPM en Opdrachtgever(s).

Opdracht

2.1 ledere Overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand indien en zodra RPM de inhoud van de Overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtgever(s) bevestigt, hetzij — indien dat eerder is – als RPM begint met de uitvoering van de met Opdrachtgever(s) overeengekomen Diensten.

2.2 ledere Opdrachtgever staat er voor in rechtsgeldig bevoegd te zijn om Overeenkomsten van opdracht te sluiten ten behoeve van de detailhandelsvestiging(en) die de Overeenkomst van opdracht meer in het bijzonder betreft/betreffen.

2.3 RPM voert de Overeenkomst van opdracht uit op basis van onafhankelijkheid.

2.4 Opdrachtgever(s) onthoudt/onthouden zich van iedere activiteit die RPM zou kunnen hinderen of belemmeren bij de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht.

2.5 Opdrachtgever(s) zal/zullen aan RPM alle informatie en documentatie ter beschikking stellen die noodzakelijk is voor het goed en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst van opdracht.

Meerdere opdrachtgevers

3. Wanneer een Overeenkomst van opdracht met RPM wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers, is iedere Opdrachtgever tegenover RPM hoofdelijk aansprakelijk voor de behoorlijke en tijdige nakoming van de verplichtingen van die Opdrachtgevers uit hoofde van die Overeenkomst van opdracht.

Beperkte aansprakelijkheid RPM

4.1 De uitvoering en het gebruik van de door RPM verrichte Diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten RPM’s invloed vallen. Ofschoon de Overeenkomst van opdracht door RPM naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, is er sprake van een inspanningsverbintenis en RPM kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot (de resultaten van) de door haar verrichte Diensten.

4.2 RPM is tegenover Opdrachtgever(s) slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.

4.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, is RPM in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade van Opdrachtgever(s). RPM is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van Opdrachtgever(s), van (een) eventuele andere betrokken opdrachtnemer(s) of een door Opdrachtgever(s) of die eventuele andere opdrachtnemer(s) ingeschakelde derde(n).

4.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid van RPM in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van RPM wordt gedekt en in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. RPM zal ter dekking van haar beroepsaansprakelijkheid een in de branche gebruikelijke verzekering afsluiten. RPM aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering wordt gedaan.

4.5 De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval RPM aansprakelijk zou zijn voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de Overeenkomst van opdracht gebruikte apparatuur, hardware, software of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De Opdrachtgever(s) geeft/geven RPM het recht om per e-mail met hem/hun en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is.

4.6 Indien door of in verband met de uitvoering van een Overeenkomst van opdracht van een Opdrachtgever ten gevolge van enig handelen of nalaten van RPM enige aansprakelijkheid van RPM jegens een derde zou ontstaan, dan zal/zullen de Opdrachtgever(s) RPM ter zake van die aansprakelijkheid en de bijkomende kosten volledig vrijwaren indien en voor zover het ter zake van die aansprakelijkheid onder de door RPM afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komende bedrag onvoldoende zou zijn, waaronder begrepen het geval dat geen uitkering wordt gedaan, om de door de derde geleden schade te vergoeden.

4.7 Het recht op schadevergoeding van (een) Opdrachtgever(s) jegens RPM vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor RPM aansprakelijk wordt gehouden, tenzij de eventuele rechten van de Opdrachtgever overeenkomstig de wet al op een eerder tijdstip zijn vervallen.

Derden

5 RPM kan gebruik maken van derden om de Overeenkomst van opdracht uit te voeren. De keuze van door RPM in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met Opdrachtgever(s), en in ieder geval met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. RPM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, noch voor de gevolgen daarvan. Opdrachtgever(s) machtigt/machtigen RPM eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens Opdrachtgever(s)onvoorwaardelijk te aanvaarden. Overigens kunnen die derden op de onderhavige Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Vergoeding voor diensten

A. Management fee

6. Voor Diensten genoemd in artikel 1.1. onder f t/m l, wordt door RPM een managementfee aan Opdrachtgever(s) in rekening gebracht. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, bestaat de managementfee uit een tussen partijen overeen te komen bedrag op jaarbasis per vestiging, vermeerderd met een bedrag per € 1.000,- netto-jaarhuur.

B. Courtage

7.1 Voor Diensten genoemd in artikel 1.1. onder a t/m e is courtage door Opdrachtgever(s) aan RPM verschuldigd zoals nader tussen partijen overeen te komen.

7.2 Wat betreft de courtage voor de totstandkoming van een overeenkomst (het minnelijk realiseren van een huurverlaging of huurverhoging daaronder begrepen) tussen Opdrachtgever(s) en/of diens franchisenemer(s) en enige derde(n) geldt voorts het volgende:

 • a. RPM heeft recht op courtage indien en zodra tijdens de looptijd van een Overeenkomst van opdracht een overeenkomst waarbij Opdrachtgever(s) en/of diens franchisenemer(s) partij is/zijn tot stand komt, ook al is deze afwijkend van de oorspronkelijk aan RPM verstrekte Overeenkomst van opdracht.
 • b. RPM heeft recht op courtage, indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever(s) en/of diens franchisenemer(s)en de derde(n) tot stand komt na het einde van de Overeenkomst van opdracht, maar de overeenkomst geheel of gedeeltelijk tot stand is gekomen vanwege werkzaamheden van RPM tijdens de duur van de overeenkomst van opdracht. De overeenkomst tussen Opdrachtgever( s) en/of diens franchisenemer(s) en enige derde(n) wordt in ieder geval geacht verband te houden met door RPM verrichte werkzaamheden indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden na het einde van de Overeenkomst van opdracht.
 • c. Indien een overeenkomst tussen Opdrachtgever(s) en/of diens franchisenemers en enige derde(n) wordt gesloten onder één of meer opschortende voorwaarden, is de courtage pas verschuldigd en opeisbaar bij het vervuld zijn van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen voorwaarde(n), tenzij Opdrachtgever(s) zich in redelijkheid niet jegens RPM kan/kunnen beroepen op het vervuld moeten zijn van de voorwaarde(n). Indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever(s) en/of diens franchisenemers en enige derde(n) wordt gesloten onder één of meer ontbindende voorwaarden, is de courtage opeisbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst. Bij vervulling van de ontbindende voorwaarde(n), zal de courtage worden gerestitueerd, tenzij Opdrachtgever(s) zich in redelijkheid niet jegens RPM kan/kunnen beroepen op het vervuld zijn van de voorwaarde(n).
 • d. RPM heeft recht op courtage indien Opdrachtgever(s) tijdens de duur van de Overeenkomst van opdracht, de opdracht zelf of met behulp van een derde tot stand brengt/brengen of doet/doen brengen.
 • e. RPM heeft recht op courtage indien RPM in het kader van de (beoogde) Overeenkomst van opdracht reeds werkzaamheden heeft verricht en de Opdrachtgever(s) in redelijkheid niet jegens RPM kan/kunnen weigeren om de Overeenkomst waarop de opdracht betrekking heeft aan te gaan dan wel voort te zetten. In dit geval is, mede onder verwijzing naar artikel 2.1., de courtage ook verschuldigd indien de Opdrachtgever(s) ervoor kiest/kiezen de Overeenkomst van opdracht niet aan te gaan dan wel te beëindigen.

C. Overige kosten

8. Opdrachtgever(s) is/zijn aan RPM tevens verschuldigd de kosten van verschotten, advertentiekosten en andere kosten die RPM maakt ter uitvoering van de Overeenkomst van opdracht. RPM zal voorafgaande aan het maken van deze kosten hieromtrent overleggen met Opdrachtgever(s).

Prijsverhoging

9. RPM heeft het recht de management fee en de courtage eenzijdig te verhogen. RPM zal Opdrachtgever(s) van een dergelijke prijsverhoging tenminste 3 maanden voor ingang van de verhoging schriftelijk in kennis stellen, in welk geval Opdrachtgever(s) het recht heeft/hebben de Overeenkomst van opdracht onmiddellijk te beëindigen, onverminderd zijn/hun gehoudenheid tot betaling van hetgeen alsdan reeds uit hoofde van de Overeenkomst van opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden is verschuldigd.

Betaling

10.1 Opdrachtgever(s) is/zijn gehouden iedere factuur van RPM binnen veertien dagen na factuurdatum volledig, zonder beroep op korting, opschorting of verrekening te voldoen. Indien Opdrachtgever(s) niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen betaalt, verbeurt/verbeuren Opdrachtgever(s) een direct opeisbare boete van 2% procent van het verschuldigde per kalendermaand, onverminderd de aanspraak van RPM op volledige schadevergoeding . Een gedeelte van de kalendermaand geldt als een hele kalendermaand.

10.2 In geval van niet tijdige betaling waarbij RPM zich genoodzaakt ziet tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan, komen de buitengerechtelijke kosten met inbegrip van eventuele incassokosten volledig voor rekening van Opdrachtgever(s), welke kosten zullen worden berekend conform het dan geldende tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Conversie en uitleg

11.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend blijkt te zijn, worden tussen RPM en Opdrachtgever(s) vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

11.2 De titels en hoofdstukken in de Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op iedere relatie en iedere verbintenis tussen RPM en Opdrachtgever(s) waaronder iedere Overeenkomst van opdracht tussen RPM en Opdrachtgever(s) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van RPM om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie bij afwezigheid van deze bepaling bevoegdheid zou toekomen.

Deponering algemene voorwaarden

13. Deze algemene voorwaarden zijn op 16 augustus 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Den Haag onder nummer: 60/2011.